^Zpět

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Skiclub Lipno

Lyžařský oddíl - zakladatel areálu Kramolín

>

                     PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NA ČLENSKOU SCHŮZI

 

           Představenstvo SKI-CLUBU LIPNO, z. s. /dále také SCL/

                   se sídlem Lipno nad Vltavou 55, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČO 00475190

   zapsaného ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl L, vložka 21

                                                                            svolává

                                  ČLENSKOU SCHŮZI

              Termín konání:          09. 11. 2019 od 09:15 hodin(zahájení členské schůze)         

                        

Presence členů SKI CLUBU LIPNO (starších 18 let) bude probíhat od 08:00 do 9:00 hodin.

Svou účast si prosím zaregistrujte na webových stránkách SCL nejpozději do 06. 11. 2019.

Při přihlašování uvádějte aktuální kontakty přihlašovaného člena.

Místo konání:          Restaurace Hotelu Slunečná Louka, Lipno nad Vltavou 300

 

Program:                  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

                                   2. Volba orgánů členské schůze – veřejné hlasování

                                   3. Schválení programu členské schůze – veřejné hlasování

                                   4. Zpráva o činnosti SCL

                                   5. Zpráva o činnosti závodního oddílu

                                   6. Zpráva o hospodaření klubu

                                   7. Zpráva kontrolní komise

                                   8. Hlasování o přijetí nových řádných členů SCL – tajné hlasování 

                                   9. Volba členů kontrolní komise – tajné hlasování

                                   10. Diskuse

                                   11. Schválení usnesení členské schůze a závěr

          

Členská schůze je usnášeníschopná v případě, že je přítomna nadpoloviční většina členů spolku oprávněných hlasovat.

Člen SKI CLUBU LIPNO se v souladu se stanovami zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení, tj. na

základě PLNÉ MOCI. Zmocněnec člena předkládá písemnou plnou moc při presenci. Plná moc musí musí být podepsána

zmocnitelem i zmocněncem. 

Po zahájení členské schůze již nemá člen právo na účast na členské schůzi.

Děkujeme Vám za účast a za Váš včasný příchod.

Představenstvo SKI CLUBU LIPNO, z.s.

 

 

Copyright © 2020 Skiclub Lipno Rights Reserved.